top

Loading high quality images

BIM PRO VN CO.,LTD
phone

22
TH 12

NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA BIM PRO VN TRONG CỘNG ĐỒNG BIM VIET NAM

BIM PRO VN CO.,LTD  là một trong những đơn vị hoạt động tích cực trong Cộng Đồng BIM Việt Nam, tham gia và đóng góp nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai BIM và tham gia trực tiếp nhóm dịch thuật và biên soạn các tài liệu liên quan đến lộ trình áp dụng BIM  2018 (BS1192 - 2007) của chính phủ tại Việt Nam. Ngoài ra  Bim Pro Vn là thành viên chính thức của cộng đồng BIM Việt Nam.


CAO TRUNG HAU (Mr.)
Director - Facebook
+84 0969 107 846
bimprovn.com@gmail.com

Tư vấn   : 02.822.434.646
Kỹ thuật : 02.822.484.646